ਬੰਦ ਕਰੋ

ਵਿਭਾਗ

ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈ ਪਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ :-

  1. ਸਿਹਤ
  2. ਸਿੱਖਿਆ
  3. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ