ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਿੱਖਿਆ

ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ

ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਐਸ ਐਸ ਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਧਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਫਤ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾਖਲੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਰ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ

ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. 2005-06 ਵਿਚ 52.26% ਤੋਂ 75% ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਫਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਲਿੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 2017 ਤਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਭਾਵ 12 ਵੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ. ਸਾਲ 2020 ਤਕ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਰੀਟੇਨੈਂਸ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1960 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ: 29 ਜਨਵਰੀ, 2009।

ਆਰਐਮਐਸਏ ਲਈ ਆਮ ਸੰਸਥਾ 29 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ. ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਹਨ.

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਖਾਸ ਭੌਤਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:-

 1. ਵਧੀਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ,
 2. ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼,
 3. ਲਾਇਬਰੇਰੀ,
 4. ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਸ਼ਨ ਰੂਮ,
 5. ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕ,
 6. ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ
 7. ਰਿਮੋਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਸਟਲ
 8. ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮਜ਼,
 9. ਗਰਲਜ਼ ਐਕਟੀਮੈਟਮ ਕਮਰਾ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ:-

 1. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ,
 2. ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ,
 3. ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ,
 4. ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਥ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ 30: 1, (2) ਪੀ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ.
 5. ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੁਧਾਰ; ਅਤੇ
 6. ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸੁਧਾਰ ਸਿਖਾਉਣਾ.

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ੇਅਟੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹਨ:-

 1. ਮਾਈਕਰੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ
 2. ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
 3. ਸਕੂਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ / ਐਸ.ਟੀ. / ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦ
 4. ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਨ
 5. ਹੋਰ ਮਾਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ; ਅਤੇ
 6. ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕ.

ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ:-

ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲਾਗੂਕਰਣ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲਾਗੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.