ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਕੰਪਿਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਕੰਪਿਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ)
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਕੰਪਿਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) 18/09/2020 17/09/2021 ਦੇਖੋ (6 MB)