ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਸਟ/DAK/ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਸਟ/DAK/ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਸਟ/DAK/ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.

DC office Fatehgarh Sahib, Supdtt., General, Grade 2 : rajesh22fgs@gmail.com
DC office Fatehgarh Sahib, Supdtt., (Revenue), Grade 2 : seemac1397@gmail.com
Establishment branch (EA) : eabranchfgs@gmail.com
Misc. Branch (MA) : mabranch88@gmail.com
Arms Licensing Branch (PLA) : plabranchfgs@gmail.com

14/07/2020 14/07/2021 ਦੇਖੋ (160 KB)