ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 14/09/2020 13/09/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)