ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ 2023 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ।

ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ 2023 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ 2023 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ। 14/12/2023 15/12/2024 ਦੇਖੋ (217 KB)