ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਰਾਸਮੇਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ।

ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਰਾਸਮੇਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਰਾਸਮੇਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। 18/09/2023 18/09/2024 ਦੇਖੋ (392 KB)