ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ (ਰੋਕਥਾਮ, ਪਾਬੰਦੀ, ਹੱਲ) ਐਕਟ, 2013

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://sswcd.punjab.gov.in/en/sexual-harassment-of-women-at-workplace-prevention-prohibition-and-redressal-act-2013