ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹਸਪਤਾਲ

ਆਯੂਰਵੈਦੀਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ


ਫ਼ੋਨ : 9872851195

ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਸੰਘੋਲ

ਸੰਘੋਲ


ਫ਼ੋਨ : 9815048666

ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਸੀ.ਐਚ ਸੀ. ਮੰਡੀ ਗੋੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ


ਫ਼ੋਨ : 01765-255602-255601

ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਸੀ.ਐਚ. ਅਮਲੋੋਹ

ਅਮਲੋੋਹ


ਫ਼ੋਨ : 01765-230595

ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਖੇੜਾ


ਫ਼ੋਨ : 8699002343

ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਚਰਨਾਰਥ ਕਲਾ


ਫ਼ੋਨ : 01763-269969

ਐਸ.ਐਮ.ਓ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ


ਫ਼ੋਨ : 01763-232203

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਹਿੰਦ

ਸਰਹਿੰਦ


ਫ਼ੋਨ : 01763221600

ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਸਰਹਿੰਦ

ਸਰਹਿੰਦ


ਫ਼ੋਨ : 01763220530

ਗੋੋਰਮਿੰਟ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ


ਫ਼ੋਨ : 01763-232136