Close

Accommodation(Hotel/Resorts)

                      

  • Floating Restaurant, Sirhind Sh. Sahil Sharma 90239-87380
  • Gymkhana Club, Mandi Gobindgarh 01765-257935-252923
  • Gobindgarh Club MGG Manager Sh. V.P. Shahi 241288, 92160-61000
  • Sahil Motel, GT Road, Sirhind. Mr.Ashok Chattha Manager 01765-228392-228649,98156-02338
  • Chawla Chiken Sirhind, Mandi 98723-00290
  • Gobindgarh Club, Mandi Gobindgarh 241288 Manager Sh. Ved Parkash Shahi 92160-61000
  • Haveli Rajpura Road 99150-17017
  • Noor Mahal Resorts, Jyoti Sarup, Fatehgarh Sahib. 78375-90909
  • Rutbah Hotel & Restaurant, Chandigarh Road, Near Petrol Pump/Hyundai Showroom FGS.9779773500