Close

Accommodation(Hotel/Resorts)

                      

 • Floating Restaurant, Sirhind Sh. Sahil Sharma 90239-87380
 • Gymkhana Club, Mandi Gobindgarh 01765-257935-252923
 • Gobindgarh Club MGG Manager Sh. V.P. Shahi 241288, 92160-61000
 • Sahil Motel, GT Road, Sirhind. Mr.Ashok Chattha Manager 01765-228392-228649,98156-02338
 • A Royal Hotel/Chawla Chiken, Near Diwan Todar Mal Gate, Patiala Byepass Road Sirhind, Mandi 93478-90008
 • Gobindgarh Club, Mandi Gobindgarh 241288 Manager Sh. Ved Parkash Shahi 92160-61000
 • Haveli Rajpura Road 99150-17017
 • Noor Mahal Resorts, Jyoti Sarup, Fatehgarh Sahib. 78375-90909
 • Rutbah Hotel & Restaurant, Chandigarh Road, Near Petrol Pump/Hyundai Showroom FGS.9779773500
 • Sidhu Hotel and Restaurant, Chandigarh Bye Pass Road, Near SS City, Sirhind, 98149-26116
 • Virk Hotel, Near New Aanaj Mandi, Sirhind, 99140-00523
 • Red Rose Hotel,Bassi Road, Near Chungi NO. 4, Sirhind, 79866-94632
 • Taj Hotel, Near Chungi NO. 4, Sirhind, 98881-03000
 • Jaggi Resorts, GT Road, Near Madhopur Bye Pass, Sirhind, 98141-24413